157. Chen Qian, Chao Yu, Shicheng Jiang, Tan Zhang, Jiacheng Gao, Shang Shi, Hanqi Pi, Hongming Weng, *Ruifeng Lu, “Role of Shift Vector in High-Harmonic Generation from Non-Centrosymmetric Topological Insulators under Strong Laser Fields”, Physical Review X accepted (2022).

156. Can Shao, Hantao Lu, Xiao Zhang, Chao Yu, Takami Tohyama, *Ruifeng Lu, “High-Harmonic Generation Approaching the Quantum Critical Point of Strongly Correlated Systems”, Physical Review Letters 128, 047401 (2022).

155. Haiqi Gao, Qinghao Xu, Jing Wang, Cai Ning, Yuzhen Liu, *Yannan Xie, *Ruifeng Lu, “Beyond the Pore Size Limitation of a Nanoporous Graphene Monolayer Membrane for Water Desalination Assisted by an External Electric Field”, Journal of Physical Chemistry Letters 13, 258 (2022) Cover.

154. Haiqi Gao, Jing Wang, Xirui Zhang, Mingao Hu, Qinghao Xu, *Yannan Xie, *Yuzhen Liu, *Ruifeng Lu, “Confined lamellar channels structured by multilayer graphene for high-efficiency desalination”, Desalination 530, 115681 (2022).

153. Hui Li, Haigang Liu, Yangfeifei Yang, *Ruifeng Lu, *Xianfeng Chen, “Nonlinear Generation of Perfect Vector Beams in Ultraviolet Wavebands”, Chinese Physics Letters 39, 034201 (2022) Editors' Suggestion.

152. Peigeng Han, Wei Zhou, Daoyuan Zheng, Xirui Zhang, Cheng Li, Qingkun Kong, Songqiu Yang, *Ruifeng Lu, *Keli Han, “Lead-Free All-Inorganic Indium Chloride Perovskite Variant Nanocrystals for Efficient Luminescence”, Advanced Optical Materials 10, 2101344 (2022).

151. Ruiling Zhang, Xin Xu, Xin Mao, Zhongyi Wang, Pengyuan Wang, Yang Yang, Junsheng Chen, Ruifeng Lu, Weiqiao Deng, *Keli Han, “Excitation-Dependent Emission in All-Inorganic Lead-Free Cs2ScCl5×H2O Perovskite Crystals”, Laser & Photonics Reviews 2100689 (2022).